جستجو

Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L 

Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L Q1000-011-43L  Q1000-7R5-43L 

Q1000

  • قابلیت کنترل موتور گیربکس فقط بصورت Open
  • دارای رنج توان 7.5Kw تا 15Kw
  • دارای ۸ ورودی دیجیتال
  • دارای ۴ رله خروجی
  • قابلیت سیستم نجات با UPS
  • قابلیت حذف کنتاکتور(UPS always conected)
  • دارای دو مود کنترل V/F , Vector
  • عملکرد تشخیص جهت در حالت UPS
  • ورودی UPS مجزا (جداگانه)
  • زمان ACC و DCC جداگانه در حالت UPS